Top » Catalog » Molekula

Molekula

1.00 (-)-10,2-Camphorsultam $122.00 Buy Now
25.00 (-)-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt $122.00 Buy Now
5.00 (-)-Camphanic acid $122.00 Buy Now
5.00 (-)-Camphanic acid chloride $122.00 Buy Now
1.00 (+)-10,2-Camphorsultam $122.00 Buy Now
100.00 (+)-Bicuculline $108.00 Buy Now
1.00 (+)-Camphanic acid chloride $236.00 Buy Now
1.00 (+/-)-2-Azabicyclo(2.2.1)hept-5-en-3-one $82.00 Buy Now
1.00 (+/-)-3-Camphorcarboxylic acid $233.00 Buy Now
25.00 (+/-)-Anabasine $93.00 Buy Now
5.00 (1-Benzyl-1H-imidazol-2-yl)-methanol $342.00 Buy Now
10.00 (1-Benzyl-1H-imidazol-2-yl)-methanol $612.00 Buy Now
1.00 (1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methylamine $243.00 Buy Now
25.00 (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-nitrophenyl)-1,3-propanediol $245.00 Buy Now
5.00 (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol $236.00 Buy Now
100.00 (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid $122.00 Buy Now
1.00 (1S-cis)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol $378.00 Buy Now
5.00 (1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol $151.00 Buy Now
5.00 (1S,2S)-(-)-2-Amino-1-phenyl-1,3- propanediol $122.00 Buy Now
5.00 (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol $122.00 Buy Now
100.00 (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid $108.00 Buy Now
1.00 (2-{[2-(Aminomethyl)phenyl]thio}phenyl)methanol hydrochloride $306.00 Buy Now
1.00 (2-Aminopyridin-3-yl)methanol $160.00 Buy Now
1.00 (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane, 99% $66.00 Buy Now
25.00 (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide $122.00 Buy Now
1.00 (2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol $56.00 Buy Now
1.00 (3-Amino-2-methylphenyl)methanol $87.00 Buy Now
1.00 (3-Amino-4-hydroxyphenyl)acetic acid $264.00 Buy Now
1.00 (3-Amino-4-methylphenyl)methanol $66.00 Buy Now
1.00 (3-Bromophenyl)hydrazine $222.00 Buy Now
1.00 (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane $98.00 Buy Now
25.00 (3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide $136.00 Buy Now
1.00 (4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methylamine $295.00 Buy Now
1.00 (4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid $233.00 Buy Now
1.00 (4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile $66.00 Buy Now
1.00 (4-Bromophenyl)acetaldehyde $274.00 Buy Now
1.00 (4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride $254.00 Buy Now
5.00 (5-Bromo-pyridin-2-yl)methanol (5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine) $179.00 Buy Now
1.00 (6-Amino-3-pyridinyl)methanol $326.00 Buy Now
1.00 (6-Bromopyridin-2-yl)methanol $265.00 Buy Now
1.00 (Acetylamino)(phenyl)acetic acid $56.00 Buy Now
1.00 (Aza((4-fluorophenyl)amino)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile $233.00 Buy Now
1.00 (BCIP Na) 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt $293.00 Buy Now
1.00 (BCIP-Toluidine)5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate-p-toluidine $151.00 Buy Now
1.00 (Benzo[3,4-d]1,3-dioxolan-5-ylmethylene)methane-1,1-dicarbonitri $212.00 Buy Now
1.00 (Bromomethyl)cyclobutane $66.00 Buy Now
1.00 (Bromomethyl)cyclopentane $212.00 Buy Now
1.00 (R)-(-)-2-Butanol $93.00 Buy Now
1.00 (R)-(-)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone $65.00 Buy Now
1.00 (R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone $93.00 Buy Now
1.00 (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydro- chloride, 98% $103.00 Buy Now
1.00 (R)-(+)-4-Benzyl-1,3-oxazolidine-2-thione $151.00 Buy Now
5.00 (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone $179.00 Buy Now
1.00 (R)-(+)-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione $207.00 Buy Now
5.00 (R)-(+)-N-Benzyl-alpha-methylbenzylamine $88.00 Buy Now
1.00 (R)-1-N-BOC-2-methyl piperazine $290.00 Buy Now
1.00 (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid $293.00 Buy Now
1.00 (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride $126.00 Buy Now
5.00 (S)-(-)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol $151.00 Buy Now
25.00 (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid $151.00 Buy Now
1.00 (S)-(-)-4-Benzyl-1,3-oxazolidine-2-thione $151.00 Buy Now
1.00 (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone $56.00 Buy Now
5.00 (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone $179.00 Buy Now
1.00 (S)-(-)-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione $207.00 Buy Now
5.00 (S)-(-)-N-Benzyl-alpha-methylbenzylamine $99.00 Buy Now
1.00 (S)-(+)-2-Butanol $74.00 Buy Now
1.00 (S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone $65.00 Buy Now
1.00 (S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone $93.00 Buy Now
100.00 (S)-(+)-Camptothecin $108.00 Buy Now
1.00 (S)-2-(3-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-oxopiperidin-1-yl)acetic a $441.00 Buy Now
1.00 (S)-3-Amino-1-N-Boc-piperidine $129.00 Buy Now
100.00 (S)-Carboxymethyl-L-cysteine $108.00 Buy Now
1.00 (S)-N-Benzyl-3-aminopyrrolidine $66.00 Buy Now
1.00 (S)-N-BOC-3-Pyrrolidinol $105.00 Buy Now
1.00 [(tert-Butoxycarbonyl)amino](1H-indol-3-yl)acetic acid $202.00 Buy Now
1.00 [1-(Bromomethyl)cyclopropyl]acetonitrile $378.00 Buy Now
1.00 [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid $71.00 Buy Now
1.00 [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic acid $56.00 Buy Now
1.00 {4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl}acetic acid $243.00 Buy Now
5.00 1- tert-Butyloxycarbonyl-2-hydroxymethylpiperidine $207.00 Buy Now
10.00 1- tert-Butyloxycarbonyl-2-hydroxymethylpiperidine $332.00 Buy Now
1.00 1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone $191.00 Buy Now
1.00 1-(2-Aminoethyl)-2-imidazolidinone $72.00 Buy Now
1.00 1-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-bromoethanone $441.00 Buy Now
1.00 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene $56.00 Buy Now
1.00 1-(2-Bromoethoxy)-4-methoxybenzene $118.00 Buy Now
1.00 1-(2-Bromoethoxy)butane $77.00 Buy Now
5.00 1-(3-Acetamidophenyl)tetrazole-5-thiol $93.00 Buy Now
1.00 1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea $66.00 Buy Now
500.00 1-(3-Amino-4,6-dimethyl-thieno[2,3-b]pyridin-2-yl)-ethanone $290.00 Buy Now
1.00 1-(3-Aminopyridin-4-yl)ethanone $264.00 Buy Now
1.00 1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarbonitrile $233.00 Buy Now
1.00 1-(4-Bromo-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethanone $202.00 Buy Now
1.00 1-(4-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid $186.00 Buy Now
1.00 1-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarbonitrile $118.00 Buy Now
1.00 1-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid $274.00 Buy Now
1.00 1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine $66.00 Buy Now
1.00 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene $98.00 Buy Now
1.00 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene $233.00 Buy Now
1.00 1-(Bromomethyl)-4-propoxybenzene $378.00 Buy Now
25.00 1-(Bromomethyl)naphthalene $179.00 Buy Now
1.00 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid $555.00 Buy Now
1.00 1-(Tert-butoxycarbonyl)-3-piperidine-carboxylic acid $61.00 Buy Now
1.00 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid $170.00 Buy Now
1.00 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid $222.00 Buy Now
1.00 1-(tert-Butyl)-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid $129.00 Buy Now
1.00 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid $170.00 Buy Now
1.00 1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine $233.00 Buy Now
1.00 1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine $233.00 Buy Now
1.00 1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine $233.00 Buy Now
1.00 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one $108.00 Buy Now
1.00 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-bromoethanone $66.00 Buy Now
1.00 1-[4-(2-Aminoethyl)phenyl]ethanone $295.00 Buy Now
1.00 1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone $124.00 Buy Now
25.00 1-Acetamidoadamantane $122.00 Buy Now
25.00 1-Acetonaphthone $79.00 Buy Now
100.00 1-Acetyl-2-phenylhydrazine $128.00 Buy Now
100.00 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine $122.00 Buy Now
1.00 1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole $274.00 Buy Now
1.00 1-Acetyl-4-piperidone $66.00 Buy Now
25.00 1-Acetyl-4-piperidone $128.00 Buy Now
1.00 1-Acetyl-5-nitroindoline $56.00 Buy Now
1.00 1-Acetylindole $108.00 Buy Now
1.00 1-Acetylindoline-5-sulphonyl chloride $118.00 Buy Now
5.00 1-Acetylindoline-5-sulphonyl chloride $436.00 Buy Now
1.00 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid $61.00 Buy Now
25.00 1-Adamantamine (1-Aminoadamantane) $122.00 Buy Now
100.00 1-Adamantanamine hydrochloride $165.00 Buy Now
1.00 1-Adamantaneacetic acid $56.00 Buy Now
5.00 1-Adamantaneacetic acid $136.00 Buy Now
1.00 1-Adamantanecarbonitrile $61.00 Buy Now
5.00 1-Adamantanecarbonitrile $136.00 Buy Now
100.00 1-Adamantanecarboxylic acid $179.00 Buy Now
5.00 1-Adamantanemethanol $108.00 Buy Now
1.00 1-Adamantanemethylamine $179.00 Buy Now
25.00 1-Adamantanol (1-Hydroxyadamantane) $99.00 Buy Now
5.00 1-Adamantyl bromomethyl ketone $122.00 Buy Now
1.00 1-Adamantyl isocyanate $61.00 Buy Now
1.00 1-Adamantyl isothiocyanate $108.00 Buy Now
1.00 1-Adamantylmethyl ketone (1-Acetyladamantane) $79.00 Buy Now
1.00 1-Admantaneethanol $108.00 Buy Now
1.00 1-Allylcyclopropanecarboxylic acid $326.00 Buy Now
1.00 1-Amino-1-deoxy-beta-D-galactose $246.00 Buy Now
1.00 1-Amino-1-phenylacetone hydrochloride $446.00 Buy Now
5.00 1-Amino-2-naphthol hydrochloride $108.00 Buy Now
1.00 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol $98.00 Buy Now
25.00 1-Amino-4-bromonaphthalene $151.00 Buy Now
25.00 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone $131.00 Buy Now
1.00 1-Amino-7-naphthol $56.00 Buy Now
1.00 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid $295.00 Buy Now
5.00 1-Aminohydantoin hydrochloride $108.00 Buy Now
1.00 1-Aminoindan $61.00 Buy Now
5.00 1-Aminoindan $151.00 Buy Now
1.00 1-Aminoisoquinoline $160.00 Buy Now
5.00 1-Aminopyridinium iodide $79.00 Buy Now
1.00 1-Aza-15-Crown-5 $151.00 Buy Now
1.00 1-Aza-18-Crown-6 $224.00 Buy Now
1.00 1-Azetidin-3-ylpiperidine $326.00 Buy Now
1.00 1-Benzhydrylazetidin-3-one $186.00 Buy Now
1.00 1-Benzhydrylazetidin-3-yl cyanoacetate $326.00 Buy Now
1.00 1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride $306.00 Buy Now
1.00 1-Benzothiophene $56.00 Buy Now
100.00 1-Benzothiophene $326.00 Buy Now
1.00 1-Benzothiophene-3-sulphonyl chloride $222.00 Buy Now
1.00 1-Benzoylpiperidine-4-carboxylic acid $66.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-1,4-diazepan-5-one $160.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid $139.00 Buy Now
5.00 1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid $540.00 Buy Now
5.00 1-Benzyl-3-(tert-butyl)pyrazole-5-carbonyl chloride $602.00 Buy Now
10.00 1-Benzyl-3-(tert-butyl)pyrazole-5-carbonyl chloride $1,028.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-3-aminopiperidine $233.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-3-aminopyrrolidine $46.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate $87.00 Buy Now
5.00 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate $207.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-3-pyrrolidinone $105.00 Buy Now
5.00 1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole $810.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine $56.00 Buy Now
25.00 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride $151.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-4-hydroxy-4-piperidinecarboxylic acid $378.00 Buy Now
25.00 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine $151.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-4-iodo-1H-pyrazole $98.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde $98.00 Buy Now
100.00 1-Benzyl-4-piperidone $122.00 Buy Now
500.00 1-Benzyl-4-piperidone $322.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-5-methyl-1H-[1,2,3]triazole-4-carboxylic Acid $124.00 Buy Now
5.00 1-Benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester $342.00 Buy Now
10.00 1-Benzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester $612.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid $264.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid $160.00 Buy Now
5.00 1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid $602.00 Buy Now
10.00 1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid $1,028.00 Buy Now
1.00 1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine $46.00 Buy Now
1.00 1-Benzylimidazole $87.00 Buy Now
5.00 1-Benzylimidazole $311.00 Buy Now
10.00 1-Benzylimidazole $550.00 Buy Now
1.00 1-Benzylisonipecotic acid $170.00 Buy Now
5.00 1-Benzyloxy-4-bromobenzene $179.00 Buy Now
500.00 1-Benzyloxycarbonylazetidine-2-carboxylic acid $290.00 Buy Now
100.00 1-Benzylpiperazine $128.00 Buy Now
1.00 1-Benzylpiperazine hydrochloride $56.00 Buy Now

Result Pages:  1  2  3  4  5 ...  [Next >>]  Displaying 1 to 200 (of 2931 products)
Categories
AAT (1232)
Abbexa (8529)
abelisa (348)
AGTC Bioproducts Ltd (3)
Antagen (15)
ArcticE (19)
Awareness (61)
Bioassays (156)
Bioer (168)
Biofact (34)
Bioinge (602)
Biomat (478)
Bioneovan (12)
Biosan (616)
BioTeZ (141)
Biotium (45)
Biovision (157)
BPS Bioscience (27)
Cellmade (203)
Condalab (1)
Cusabio (9030)
Denka Seiken (653)
DNA-Gdansk (19)
emmonya (246)
EVL (297)
GDMS (451)
Genemed (9)
Hangzhou Bioer T (3)
Hisure (30)
Hycult (991)
IBS (305)
ImDi (62)
Immundiagnostik (9)
Intron (16)
Jena Bioscience (36)
Liofilchem (125)
List 02
MagnaMedics (133)
Masmec (2)
MBS (73)
Metas (2)
Michigan reagens (6)
MiTeGen (705)
Molecular Innovations (14)
Molekula (3022)
Monobind (56)
neuation  (12)
Novoprotein (276)
Pacific Image (4)
Particle Metrix (20)
PrimerDesign (17)
Proteinmods (458)
Royal Biotech RB (12)
Sansure (16)
SBI (2358)
ScyTek (1273)
Seleo (2)
SPL (289)
Stressmarq (251)
Supra (156)
Trevigen (483)
Unibio (27)
Virusys (209)
YIDI (21)
Zgenebio (25)
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
We Accept
0 items
There are currently no product reviews
Currencies
osCommerce